پایه ی هفتم-درس اول-صفحه ی 20-حیاط مدرسه


انشا با موضوع حیاط مدرسه


مقدمه:
درزندگی ما ادم ها مکان هایی بسیار جذابی هستندکه هیچوقت از خاطرات ما فراموش نمی شوند وتا ابدبایادوخاطران حس خوب وحال خوبی به ما دست می دهدمانند حیاط مدرسه.